"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Zduńskiej WoliInformacja o Spółdzielni
Pełna nazwa i adres spółdzielni: „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Zduńskiej Woli.
Tel. 043 823 63-30 Fax. 043 823 63-30
E-mail SPOLEMZDW@POCZTA.ONET.PL

   7 marca 1907 roku w Zduńskiej Woli powołano do życia Spółdzielnię Spożywców „Przyszłość”. Pomocy w jej organizowaniu udzielał STANISŁAW WOJCIECHOWSKI późniejszy Prezydent Polski. Prawne usankcjonowanie nastąpiło dekretem Gubernatora Kaliskiego Nowosilcowa w październiku 1907 roku. Z dokumentów „Przyszłości” wynika, że na zebranie organizacyjne przyszło 700 robotników kandydatów na członków Spółdzielni. Członkowie założyciele to: Piotr Sadowski, Wincenty Godkowicz, Józef Pająk, Józef Fogiel, Lucjan Najgebauer, Jan Banach. I wojna światowa przerywa działalność spółdzielni, która odradza się w 1919 roku. Pod wpływem wskazań Centrali oraz z inicjatywy Stanisława Godeckiego będącego w tym czasie Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółdzielni, późniejszego długoletniego członka władz Związku „Społem” w Warszawie a w czasie II wojny światowej tajnego prezesa Rady Nadzorczej „Społem” następuje przereorganizowanie „Przyszłości” w Okręgowe Spółdzielcze Stowarzyszenie Spożywców „Wspólnota”.
    Aktualnie „Społem” PSS w Zduńskiej Woli prowadzi działalność handlową w 6 placówkach spożywczych, winno-cukierniczych i gospodarstwa domowego zatrudniając 26 osób. Zajmuje się również wynajmowaniem pomieszczeń innym podmiotom gospodarczym, w 15 nieruchomościach będących własnością Spółdzielni.
    Spółdzielnia zrzesza obecnie 64 członków. Prezesem Spółdzielni jest Elżbieta Gostyńska . Przewodniczącą Rady Nadzorczej Wiesława Szenk. Przy Spółdzielni działa Klub Seniora którego Przewodniczącą jest pani Mataśka Helena.KLAUZULA INFORMACYJNA

Szanowni Klienci, Uczestnicy programu Społem znaczy Razem!

Jak Państwu zapewne wiadomo, od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe zasady ochrony danych osobowych, regulowane przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego, zwane popularnie RODO.

Z satysfakcją podkreślamy, że Państwa dane, które chroniliśmy dotąd w oparciu o Ustawę o ochronie danych osobowych, będą nadal objęte ochroną, zgodnie z nowymi regułami prawa (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 4.5.2016, L 119/1,  tzw. RODO).

W związku z zapisami Rozporządzenia informujemy, że Administratorem Danych Osobowych (dalej "Administrator") Uczestników programu Społem znaczy Razem (dalej "Program") jest "Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Zduńskiej Woli, Sieradzka 6, 98-220 Zduńska Wola.

Dane osobowe Uczestnika, pobierane przez Administratora i przetwarzane w celu realizacji Programu, obejmują: imię i nazwisko, PESEL (a poprzez ten identyfikator – płeć i datę urodzenia), datę imienin, adres do korespondencji, nr karty oraz datę przystąpienia do programu, nr telefonu, adres e-mail.

Dane osobowe oraz dane o dokonywanych przez Uczestnika zakupach, transakcjach są przetwarzane, w zależności od zakresu udzielonych zgód, do następujących celów:

 • 1. w celu realizacji Programu, na co składa się m. in.:
  • a) naliczenia punktów za wykonane zakupy;
  • b) aktualizacja Stanu konta Uczestnika Programu;
  • c) dezaktywacja punktów;
  • d) dokonywanie korekt na Koncie Uczestnika;
  • e) wymiana punktów na nagrody;
  • f) przyznanie bonu zakupowego przez Organizatora;
 • 2. w celach marketingowych;
 • 3. w celu przesyłania informacji handlowych;
 • 4. w celu oceny informacji o preferencjach osobistych, zachowaniach Uczestnika, w ramach zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych (profilowanie).

Podstawą przetwarzania, w zakresie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, jest:

 • ad. cel określony w pkt. 1. – wykonanie umowy, której przedmiotem jest uczestnictwo w Programie;
 • ad. cel określony w pkt. 2. – prawnie uzasadniony interes Administratora, czyli przedstawienie Uczestnikowi aktualnych towarów i usług;
 • ad. cel określony w pkt. 3. – udzielona przez Uczestnika zgoda;

Natomiast, podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika, podanych w formularzu rejestracyjnym, oraz danych o dokonywanych przez Uczestnika zakupach, transakcjach, jest:
ad. cel określony w pkt. 4. – prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na proponowaniu Uczestnikowi produktów i usług, które będą najlepiej dopasowane do jego potrzeb (a wobec uczestników dołączających do programu od 25.05.2018 - także udzielona przez nich zgoda).
W przypadku, gdy Uczestnik wyrazi zgodę na profilowanie, Administrator będzie mógł określić preferencje osobiste i zachowania Uczestnika (zasada i znaczenie) oraz będzie mógł przygotować i zaproponować produkty lub usługi najlepiej dopasowane do potrzeb (konsekwencje) Uczestnika (profilowanie).

Dane osobowe Uczestnika mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji Programu zgodnie z Regulaminem, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom, których udział jest niezbędny do obsługi i dystrybucji nagród.

Dane osobowe Uczestnika przechowywane będą przez okres trwania Programu, a po zakończeniu trwania Programu, przez czas niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego.

Z kolei, w przypadku przetwarzania danych Uczestnika na podstawie zgody, do czasu cofnięcia tej zgody.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Programie oraz uniemożliwia przesyłanie przez Administratora informacji marketingowych lub handlowych.

Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Uczestnik ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Uczestnik ma prawo do cofnięcia każdej z wyrażonych zgód w dowolnym momencie, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed ich cofnięciem.

W sprawach danych osobowych z Administratorem można kontaktować się pod adresem jego siedziby, za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.zdunskawola.spolem.org.pl, za pośrednictwem sklepów Administratora uczestniczących w Programie oraz pod adresem mailowym spolemzdw@poczta.onet.pl

Stosowne zmiany znajdują swoje odzwierciedlenie w nowej wersji regulaminu Programu, dostępnej w sklepach Administratora, a także na niniejszej stronie www.zdunskawola.spolem.org.pl

Nie pokazuj więcej